+372 56 21 1146 info@agilecoach.ee

Õppekorralduse ja koolituse kvaliteedi tagamise alused

Õppekorralduse alused

Täiendkoolitusasutus Agile Coach OÜ, registrikood 16622778, on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena, majandustegevusteade nr. 240702.

Üldsätted

 • Agile Coach OÜ (edaspidi AC) korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust ja lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks, täiendkoolituse standardist ja ettevõtte kehtestatud õppekorralduse alustest ja ettevõtte ärieetikast.
 • Õppetöö toimub õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides. Juhul kui tegemist on veebipõhise koolitusega viiakse koolitus läbi konkreetse koolituse jaoks sobivas veebiplatvormil.
 • Õppetöö toimub aastaringselt. Koolitused toimuvad tellimuste alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
 • Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
 • Õppetöö toimub eesti või inglise keeles.
 • AC ei vastuta koolitusel osalejate tervisliku seisundi ja võimalike vigastute eest.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

AC on Teie andmete vastutav töötleja. AC kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post ja isikukood. Isikukood on vajalik vastavalt tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

 • Koolitusele registreerumine toimub koolituse tellija ettevõtte/asutuse kontaktisiku kaudu või individuaalse tellija kaudu, e-posti teel. Õppegrupp moodustatakse tellija kontaktisiku poolt ja saadetakse AC-le.
 • Õppegruppide suurused on erinevad ja sõltuvad täiendkoolitusest.
 • Õppijal on õigus saada täiendavat infot AC kodulehel märgitud e-posti teel.
 • Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri. Enne iga koolituse algust saadab AC registreerunud isikutele täpsema informatsiooni koolituse organisatoorse poole kohta.
 • AC-l on õigus teha koolituste plaanis ja ajakavas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest niipea kui võimalik.
 • AC-l on kokkuleppel tellijaga õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest esimesel võimalusel.

Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

 • Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on AC poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud tellija ettevõtte/asutuse poolt vastava kinnituskirja koolitusel osalemise kohta. Individuaalõppe puhul saab õppija kinnituskirja AC-lt.
 • Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga koolituse registreerimislehel.

Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

 • Õppija võetakse koolitusele isikliku või ettevõtte koolitustellimuse alusel.
 • Õppija arvatakse koolitusgrupist välja sooviavalduse põhjal või talle esitatud arve maksmata jätmisel. Igat juhtumit vaatab AC läbi üksikjuhtumipõhiselt.
 • AC-l on õigus osaleja arvata õppegrupist välja, kui õppija käitub ebaväärikalt ja/või segab või ohustab teisi õppijaid või koolitajat.
 • Õppija on lõpetanud valitud kursuse, kui on sooritanud sellekohase testi, arvestuse või eksami (tulenevalt koolituse õppekavast).
 • Lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel saab kursuse lõpetanu tunnistuse. Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.
 • Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku, mille täitmine on anonüümne ja vabatahtlik.

Õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ning kord

 • Asutusesiseste ja individuaalõppega koolituste puhul määratakse hind hinnapakkumusega, mis ei ole avalik teistele osapooltele.
 • Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt AC poolt korraldatavate kursuste läbimist, kliendisoodustusi jms.
 • Koolituse hind sisaldab auditoorset koolitust või e-koolituse puhul online video ülekannet või järelvaadatavat videot, lisaks enamasti ka õppematerjale ja tunnistust, kui ei ole koolituse juures märgitud teisiti. AC täiendkoolituste lõuna ja kohvipauside olemasolu sõltub koolitustest ja kokkuleppest tellijaga. Asutusesiseste koolituste puhul kohvipaus ja lõuna ei sisaldu hinnas, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Järelvaadatavate e-koolituste puhul saadetakse ligipääs e-õppematerjalidele, mille abil saab koolituse läbida kindlaksmääratud arvu päevade jooksul. Ligipääsu pikendamiseks tuleb tasuda juurde 50% esialgsest koolituse hinnast kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel vastavalt arve maksetähtajale. Arve saadetakse e-posti teel või e-arvena.
 • Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata AC-poolsest meeldetuletustest, väljastatakse kliendile viivisarve ning selle tasumata jätmisel algatakse võla sissenõudmiseks kiirkäsu haldusmenetlus.
 • Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, kui sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.
 • Koolitusfirma on käibemaksukohustuslane ja hindadele lisandub 20% käibemaks.

Koolitusest loobumine

 • Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta või soovib tellija ettevõte/asutus koolitusest loobudaa, tuleb sellest teavitada viivitamatult AC-d e-kirja teel.
 • Asutusesisestest koolitustest loobumine või toimumise tingimuste muutmine toimub erikokkulepete alusel. Kui AC-le tekivad sellega seoses kulud (näiteks kliendipoolse hilise teavitamise korral peab AC tasuma ruumi, toitlustuse, transpordi, koolitaja, trükkimise vms leppetrahvid, kulud tervenisti või osaliselt), siis need kulud kuuluvad tellija poolt tasumisele.
 • Individuaalõppe korral:
  Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.
  Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.
  Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.
 • Kui tellija loobub e-koolitustest (järelvaadatav e-koolitus), enne ligipääsude ja/või õppematerjalide väljastamist, siis tagastatakse 100% koolituse tasust või soovi korral jääb juba tasutud arve ettemaksuks järgmistele koolitustele.
 • Kui tellija loobub e-koolitustest (järelvaadatav e-koolitus) peale ligipääsude ja/või õppematerjalide väljastamist, siis ei kuulu juba makstud koolitustasu tagastamisele või väljastatud arve kuulub 100% tasumisele.

Koolituse katkestamine

 • Koolituse pooleli jätmisel ehk katkestamisel õppetasu ei tagastata. Juhul kui koolituse vältel tabab õppijat terviserike või ilmneb mõni muu mõjuv põhjus (näiteks komandeering, perekonnaga seotud asjaolud vms), miks ta ei saa jätkuvalt koolitusel osaleda, siis kaalutletud otsuse tulemusena otsustab AC, kas õpilane võib tulevikus AC poolt korraldataval samasisulisel koolitusel osaleda.
 • Õppuril lasub kohustus viivitamatult teavitada AC-d juhul kui mõni eelpool viidatud põhjus ilmneb. AC langetab otsuse igakordselt arvestades iga üksikjuhtumi eripärasid.
 • Juhul kui koolitus katkestatakse koolitusel osaleja poolt, siis arve tasumise kohustus osalejale jääb.

Õppija õigused ja kohustused

Õppijal on õigus:

 • saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
 • saada AC kodulehel kirjeldatud koolitust vastavalt ettenähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist;
 • nõuda õppemaksu tagastamist AC tõttu ära jäänud koolituse eest;
 • lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;
 • saada koolituse 100%-l läbimisel osalemist kinnitav Tunnistus;
 • saada koolituse vähemalt 51%-l läbimisel osalemist kinnitav Tõend.

Õppija on kohustatud:

 • hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja AC vara
 • tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja õigeaegselt
 • käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele
 • tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja AC töötajate või koolituse toimumiskoha korraldustele
 • mitte filmima, fotografeerima ega muul moel kopeerima ega salvestama koolituse õppevahendeid, materjale ja koolituse läbiviimist.

Õppematerjalid

Koolitustel jagatavad koolitusmaterjalid on kaitstud autoriõigusega. Nende omandiõigus kuulub koolitajatele ja AC-le. Konspekti ja selle osasid ei tohi kasutada, levitada, muuta, reprodutseerida, eksponeerida, müüa, rentida ega avalikult näidata ilma Agile Coach OÜ kirjaliku loata.

Tunnistuste, tõendite ja duplikaatide väljastamine

 • Väljastatud tunnistused ja tõendid on üldjuhul digitaalsed, nummerdatud ning AC peab nende üle arvestust.
 • AC tunnistused ja tõendid vastavad täiendkoolituse standardile ja sisaldavad järgmisi andmeid:
  koolitusel osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
  täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
  majandustegevusteate või tegevusloa regist-reerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;
  õppekava nimetus;
  täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
  tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
  tõendi või tunnistuse number ning koolitajate nimed.

Tulumaksutagastus tasutud koolituskuludelt

 • Tulumaksuseadus reguleerib tulumaksutagastust täiskasvanute täienduskoolitustel osalejate ja huvikoolis õppijate koolituskuludelt.
 • Tulumaksuseaduse § 26 lg 1 kohaselt residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tema poolt maksustamisperioodil tasutud enda ja oma alla 26 aasta vanuse alaneja sugulase, õe või venna koolituskulud või eelnimetatud koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.
 • Tulumaksuseaduse § 26 lg (21) kohaselt õppija täienduskoolituses osalemise kulu käsitatakse koolituskuluna juhul, kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks olemas tegevusluba või ta on selleks esitanud majandustegevusteate ning kui õppija osales eelnimetatud koolituse läbiviija täienduskoolituses, mille õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe. Koolituskuluna ei käsitata AM-kategooria, A-kategooria, A1-alamkategooria, A2-alamkategooria, B-kategooria ega B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi koolitusel osalemise eest tasutud kulusid.
 • AC on esitanud majandustegevusteade täiskasvanute täienduskoolituste korraldamise kohta (nr 240702, mis on nähtav portaalis ehis.ee).

Vaidluste lahendamise kord

AC ja osaleja või tellija või lektori vahel tekkinud eriarvamused või vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

 

Kvaliteedi tagamise alused

Kliendisuhtlus

 • Klienditeeninduse keel on eesti keel, vastavalt vajadusele ka inglise keel.
 • Klienditeeninduse kontaktandmed on märgitud AC kodulehel. Vastame üldjuhul nii kiiresti kui võimalik, aga mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Koolituseks kasutatavad ruumid on hästi valgustatud, seal on piisavalt ruumi ning õhku koolituse läbiviimiseks. Kasutusel on kaasaegne audio-videotehnika ja muud õppetöö läbiviimiseks olevad vahendid (tahvel, markerid jne).
 • Üldiselt toimuvad koolitused erinevates koolitusruumides või tellija ettevõttes/asutuses üle Eesti. Veebikoolitused toimuvad nendeks sobivates keskkondades. Ruumide valikul lähtume õppegrupi suurusest ning koolitusel kasutatavatest meetoditest.
 • Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada lähenemine, kus õppekavas seatud eesmärgid saavutatakse maksimaalselt.
 • Olenevalt koolitusest on teatud koolitustel osalemiseks tarvis osaleja poolt sülearvuti olemasolu.
 • Olenevalt koolitusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks ja täienduskoolituse standardist.
 • Õppekavad koostatakse lektoritega koostöös selliselt kus lektor panustab õppekavade koostamisse sisuliselt oma ala asjatundjana. Õppekavasid uuendatakse vajaduspõhiselt, tavaliselt mitte harvem kui üks kord kvartalis.
 • AC vahendab õppijatele vahetult enne koolitust, kas väljaprinditud või elektroonsel kujul õppematerjalid.
 • Õppijad saavad teemakohased õppematerjalid, mille koostamisel on tuginetud tõendus­põhisele infomaterjalile ning erinevate õpistiilide toetamisele. Paljude õppematerjalide koosseisu kuuluvad ka praktilised tööraamatud koos harjutustega. 

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Lektorid peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
 • Pärast tagasiside vastuste saamist õpilaste poolt analüüsib AC tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb vajadusel parendused ning muudab koolituse sise või korralduslikku poolt.
 • Juhul kui tagasiside on lektori suunal korduvalt olnud negatiive vahetatakse lektor välja.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

 • AC palub täita pärast igat koolitust osalejatel elektroonselt või paberkandjal tagasisidelehed ning muuhulgas annab võimaluse teha parandusettepanekuid.
 • Koolitusel osalejate tagasisidede kokkuvõtte edastatakse ka tellija ettevõtte/asutuse kontaktisikule.

Vääramatu jõud

Kui koolituse korraldamine on osaliselt või tervenisti takistatud vääramatu jõu tõttu, puudub AC-l kohustus koolitus korraldada või lõpuni viia, väljastada ära jäänud või osaliselt toimunud koolituse osalejatele materjale, tõendeid või tunnistusi ja tagastada osalejatele ära jäänud koolituse eest saadud tasu.

 

Täiendav info

Tel +372 56 211 146
info@agilecoach.ee

Ole kursis agiilse maailmaga - liitu uudiskirjaga

Ole kursis agiilse maailmaga - liitu uudiskirjaga

Teavitan Sind värsketest blogipostitustest, uuringutest ja trendidest agiilse tarkvaraarenduse teemadel.

Aitäh, et liitusid!